Deklaracja dostępności

 

Opublikowano 13 maja 2020
 
Deklaracja dostępności serwisu
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
https://przedszkole1.sulkowice.pl
 
Dane teleadresowe Przedszkola:
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach
ul. Kwiatowa 16, 32-440 Sułkowice
tel. 12 273 21 99
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data publikacji strony internetowej: 11.06.2014 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 06.05.2020 r.
 
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Część dokumentów publikowanych na stronie jest niedostępna ponieważ:
1. Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
2. Administrator strony nie posiada ich wersji elektronicznych, a ich obszerność
uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do
dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony,
3. Dokumenty zostały wytworzone przez inne instytucje,
Oświadczenie sporządzono dnia 04.02.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego
pracownika.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Krystyna Starzec, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 12 273 21 99, adres korespondencyjny: Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach,
ul. Kwiatowa 16, 32-440 Sułkowice
 W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
i składać żądania zapewnienia dostępności.
 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
 Żądanie powinno zawierać:
1) dane osoby zgłaszającej żądanie,
2) wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi
3) sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej
informacji.

 
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest
możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie
realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia
wystąpienia z żądaniem.
 Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd  zaproponuje alternatywny
sposób dostępu do informacji.
 W przypadku, gdy Przedszkole odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Budynek Przedszkola jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności
z poruszaniem się. Wejście do Przedszkola z parkingu górnego jest dostosowany dla osób
mających trudności z poruszaniem się, gdyż jest na jednym poziomie z pomieszczeniami
administracyjno-biurowymi.
W budynku znajduje się winda oraz dwie platformy ułatwiające przemieszczanie się między
poziomami poszczególnych części budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
Na górnym parkingu są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przed
wejściem do Przedszkola
W budynku znajduje się jedna toaleta ogólnodostępna dostosowana dla osób
niepełnosprawnych oraz w przy każdej sali dydaktycznej dla dzieci danego oddziału.