Nasze sukcesy

 

Osiągnięcia Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach w roku szkolnym 2018/2019

Sukcesy na szczeblu powiatowym/rejonowym:

 - I miejsce w kategorii soliści  w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek

   zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

- III miejsce w konkursie Szopek i Gwiazd Betlejemskich oraz Stroików i Kartek

  Świątecznych zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

- III miejsce i wyróżnienie w Gminnym Konkursie Pisanek, Stroików i Kartek

  Wielkanocnych   zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

- Super nagroda w Gminnym Konkursie Pisanek, Stroików i Kartek Wielkanocnych

  zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

- I miejsce w gminnym konkursie wiedzy „Przedszkolak troszczy się o przyrodę”

   zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach

-II  i III miejsce oraz wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym „Kim będę w przyszłości” zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury

-I, II, i III miejsce w Regionalnym Konkursie plastycznym ZWIERCIADŁO zorganizowanym  przez Sułkowicki Ośrodek Kultury we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach

Certyfikaty uzyskane przez Przedszkole:

- Certyfikat za udział w  programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej

   „Czyste powietrze wokół nas”

Udział w akcjach/kampaniach/projektach zewnętrznych:

- udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”;

- udział w ogólnopolskim maratonie przedszkolaków-promowanie zdrowego stylu życia;

- udział w programie edukacyjnym „Mamo, tato, wolę wodę!”

- udział w akcji „Święto Pluszowego Misia”;

- udział w ogólnopolskiej akcji  „Światowy Dzień Przedszkolaka”;

- udział w programie ekologicznym ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”;

- w programie „Czyste powietrze wokół nas”;

- udział w Jarmarku „Sułkowicka jesień”  prezentując przygotowane tańce;

- udział  w kolędowaniu w SOK-u w Sułkowicach.

Organizowane przez przedszkole - akcje, kampanie, projekty, festiwale, pikniki:

- przygotowanie uroczystości we współpracy z władzami gminnymi z okazji otwarcia nowego przedszkola ;

- włączenie w kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” rodziców czytających bajki w ramach relaksu poobiedniego;

- zorganizowanie  konkursu plastycznego „Cztery żywioły” w ramach realizacji planu rocznego przedszkola „Przedszkolak troszczy się o przyrodę” ;

- zorganizowanie  konkursu recytatorskiego 

-zorganizowanie akcji  ,,Sprzątanie świata”;

-imprezy z okazji powitania poszczególnych pór roku, świat państwowych w formie montażu słowno-muzyczno-tanecznego;

- zorganizowanie uroczystości „pasowanie na przedszkolaka”;

- zorganizowanie „Dnia Pluszowego Misia”,

- zorganizowanie balu karnawałowego również dla dzieci nieuczęszczających jeszcze do przedszkola;

- zorganizowanie Dni adaptacyjnych w trzech terminach;

- zorganizowanie imprezy z okazji „Dnia Matki” oraz „Zakończenia roku szkolnego”.

   Współpraca ze środowiskiem/organizacjami

- udział dzieci w zajęciach zorganizowanych przez opiekunów i podopiecznych Warsztatów

  Terapii    Zajęciowej  w Harbutowicach;

- Sanepid – realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”;

- Policja – spotkanie z funkcjonariuszami służby, zapoznanie dzieci z rolą Policji, przekazanie

  informacji o szeroko pojętym bezpieczeństwie;

- spotkanie z pielęgniarką  – profilaktyka chorób zakaźnych oraz zasad zdrowego odżywiania,

  szkodliwość palenia tytoniu;

- spotkanie z weterynarzem – rozmowa na temat opieki i żywienia psów i kotów;

- spotkanie ze strażakami –prelekcja na temat bezpieczeństwa pożarowego, przeprowadzenie  

   próbnej ewakuacji;

-ze Szkołą Podstawowa nr 1 i Nr 2. Dzieci brały udział w zajęciach w klasie szkolnej, zapoznano je   z budynkami szkoły (sale lekcyjne, świetlica, sala gimnastyczna), prowadzono rozmowy  z nauczycielami celem uzyskania informacji o losach absolwentów. Dzieci brały udział Pikniku  Family Fest;

 

-z przedszkolami w Krzywaczce i Harbutowicach – udział w konkursach;

 

-Miejską Biblioteką Publiczną poprzez udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych, korzystanie z księgozbioru bibliotecznego;

 

-władzami lokalnymi poprzez zapoznanie dzieci z pracą urzędu, złożenie okolicznościowych życzeń pracownikom z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

 

Promowano przedszkole na stronach internetowych miasta, oraz w gazecie lokalnej Klamra umieszczając artykuły oraz zdjęcia   z uroczystości;

 

-Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Myślenicach – konsultacje nauczycieli w poradni celem udzielenia pomocy dzieciom przejawiającym trudności wychowawczo –dydaktyczne (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni);

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej- finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wspieranie rodzin potrzebujących pomocy;

-Sułkowickim Ośrodkiem Kultury- udział dzieci w konkursach;

- lokalne zakłady pracy i punkty usługowe -wycieczki do zakładów pracy np.: Piekarni, zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody: listonosz, fryzjerka, weterynarz, właściciel firmy przewozowej, kolekcjonerem minerałów, artystką modelującą w glinie;

-Parafia - udział dzieci w rekolekcjach organizowanych w przedszkolu, w Drodze Krzyżowej,  

w konkursie plastycznym „Dary Ducha Świętego”;

-Radą Osiedla - pomoc finansowa na rzecz przedszkola;

-klubem Sportowym „Gościbia” udział w zajęciach sportowych na boisku „Gościbi”;

-współpraca z Nadleśnictwem Myślenice – wizyta leśnika, prezentacja multimedialna;

-Poczta Polska – spotkanie z pracownikiem Poczty Polskiej;

- pozyskiwanie  1% w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”.

Wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci

-w ramach akcji „Sprzątanie świata” sadzenie cebulek tulipanów wokół Przedszkola;

- wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Sułkowicach w ramach „Wiosenne spotkanie ze szkołą”;

-imprezy w formie montażu słowno-muzyczno-tanecznego z okazji powitania nowych pór roku;

-mini-akademia z okazji 11-tego Listopada oraz 3-go Maja;

-zaproszenie teatrzyków objazdowych z   Krakowa”;

-zabawy muzyczne z „Baśniową kapelą”;

-udział w zajęciach na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Harbutowicach;

-zabawy andrzejkowe;

- spotkanie ze Świętym Mikołajem;

-wigilia przedszkolna wystawienie jasełek dla dzieci młodszych;

-zorganizowanie występu z okazji Dnia Babci we wszystkich grupach przedszkolnych;

-zorganizowanie występu dla emerytek z byłych Przedszkoli Nr 1 i Nr 3;

-zorganizowanie balu karnawałowego –zaproszenie dzieci z najbliższego środowiska oraz dla dzieci mających rodzeństwo w przedszkolu;

-organizacja Dnia Dziecka połączona z Dniem Sportu;

-zorganizowanie dla dzieci ogniska  przez jednego z rodziców w ramach „Święto pieczonego ziemniaka”;

-zajęcia otwarte dla rodziców w 4 oddziałach;

-dodatkowe zajęcia: zajęcia plastyczne  „Mały Picasso”, profilaktyka logopedyczna, cykliczne zajęcia pt. rozwijanie twórczej aktywności dzieci,  zabawy muzyczno – taneczne Do przedszkola wpadły nutki”, zabawy badawcze „Czym zadziwić przedszkolaka”;

-wycieczka do Biblioteki Publicznej w Sułkowicach;

-wycieczka pod Pomnik Ofiar Pacyfikacji Sułkowic;

-wycieczki piesze „Poznajemy naszą okolicę”;

-wycieczka do krainy zabaw „Giboland” w Myślenicach;

-wycieczka na przedstawienie do MOKiS-u w  Myślenicach „O dzielnym Szewczyku”; 

-wycieczka do „Kopytkowa” w Izdebniku oglądanie zwierząt, udział w miodobraniu;