Nasze przedszkole

Nasze przedszkole jest miejscem dobrej zabawy. Chcemy wychowywać dzieci z mądrością, w radości do szczęścia. Naszym motywem przewodnim jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Staramy się ukształtować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące z innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach jest przedszkolem publicznym, które:

- prowadzi bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy programowej,

- dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

  • - zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Sułkowice, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

 

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 16.
W godzinach tych odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczyciela, działania podejmowane z inicjatywy dzieci oraz zajęcia dodatkowe, które wzbogacają ofertę edukacyjną.

Wszystkie nauczycielki pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody nauczania, nauczycielki tworzą sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. Realizacja procesu edukacyjnego w naszej placówce ma na celu stworzenie optymalnych warunków wychowawczych oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi każdego wychowanka.

 

Cała kadra dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy przedszkola. Nauczycielki systematycznie uczestniczą w różnorodnych warsztatach, kursach, zajęciach otwartych.

Naczelną zasadą naszych działań jest traktowanie dziecka jako niepowtarzalnej osobowości mającej prawo do rozwoju w swoim indywidualnym tempie i czasie, a rolą nauczyciela - wspomaganie tego rozwoju.