Metody pracy

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU

Stosowane w przedszkolu metody i formy prowadzenia zajęć odnoszą się do sposobów pracy nauczyciela z dziećmi i służą realizacji wyznaczonych celów zajęć.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność: indywidualna, zespołowa, zbiorowa (zajęcia z całą grupą).

Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym.

Można wyodrębnić trzy grupy metod: czynne czyli praktycznego działania, oglądowe i słowne. Przenikają się one wzajemnie i rzadko występują w swojej czystej postaci. Jednak niektóre z nich są dominujące w konkretnych rodzajach zajęć

• Metoda oglądowa – oparta na obserwacji i pokazie pojawia się podczas spacerów, wycieczek, czy oglądania różnego rodzaju ilustracji.

• Metoda słowna wykorzystywana jest w czasie słuchania różnego rodzaju utworów literackich: wierszy, opowiadań, bajek itp.

Obok metod działań odnoszących się do organizacji pracy nauczyciela można wyodrębnić metody odnoszące się do działań dziecka związanych z procesem uczenia się. Przedstawiają one możliwości wielostronnego uczenia.

Takiemu wielostronnemu uczeniu odpowiadają metody nauczania, takie jak:

• metody podające (przyswajanie podanego gotowego materiału) tj: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem,

• metody problemowe (odkrywanie nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów, oraz samodzielnego poszukiwania)tj: gry dydaktyczne, „burza mózgów”, inscenizacja,

• metody aktywizujące (przeżywanie różnorodnych treści i wartości)tj: drama, wystawa, pokaz,

• metody praktyczne (działanie polegającym na zmienianiu rzeczywistości i samego siebie poprzez sprawdzanie wiadomości w praktyce) tj: ćwiczenia, prace użyteczne,

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie metody i techniki:

• elementy met. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

• twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana,

• ćwiczenia rytmiczne

• aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,

• metody Pedagogika Zabawy KLANZA

• gry planszowe

• Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”

• Drama

• Technika zmiany ról Pantomima

• Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy

• metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

  • - Elementy Metody Krakowskiej- symultaniczno, sekwencyjna metoda nauki czytania wg. J. Cieszyńskiej                                                         
  •  

• elementy metody nauki czytania I. Majchrzak,

• elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

• Masaż relaksacyjny

• „Mandale” – buddyjska terapia uspokajająca

• elementy metody Malowania Dziesięcioma Palcami R.F.Show

• elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia bajką”

• elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denissona

 - integracja sensoryczna