Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach

  na lata 2015 - 2019

Nasze motto:

„Nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem,

każdy ma czas swój i porę.

Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem:

Nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem”.

                                        

 

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

 

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu:

 

Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.

Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.

Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.

Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.

Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.

Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.

Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki.

Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.

Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.

Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.

Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.

Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.

Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć.

Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.

Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.

Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.

Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.

Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.

Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.

Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.

Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.

Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole i śledzimy ich losy.

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA:

 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole...

1. Wykazuje:

• motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

• umiejętność koncentracji, wytrwałość,

• umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie współdziałać z rówieśnikami,

• samodzielność,

• tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

• odporność na stres,

2. Posiada:

• zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych,

• wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

• podstawową wiedzę o świecie,

• pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności.

3. Umie:

• cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję , gdy samodzielnie wykona zadanie

4. Rozumie i zna:

• prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi,

• zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

• zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania,

• kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe,

• potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

5. Nie obawia się:

• występować publicznie ,

• reprezentować grupę, przedszkole,

• chwalić się swoimi pomysłami,

• wykazywać inicjatywę w działaniu,

• wyrażania swoich uczuć.

 

PRZEDSZKOLE INTERESUJE SIĘ LOSAMI SWOICH ABSOLWENTÓW

poprzez różne formy działalności – współpraca ze szkołą, z rodzicami, ze środowiskiem

 

System wartości:

Twórczość - dziecko wyzwoli swoją ekspresję w pracach artystycznych; odbiera twórczość innych i potrafi ja odczuwać, zinterpretować i rozwijać, jest oryginalny w swoich działaniach.

Wytrwałość - podjęte działania doprowadza do końca, jest wytrwały w swoich postanowieniach.

Doskonałość – dąży do rozwijania swoich umiejętności i sprawności, jest poszukujący i twórczy.

Szczęście – praca daje mu radość i satysfakcję, tworzy z pasją i zapałem.

Odwaga – swoje prace prezentuje w sposób jasny i pewny; nie boi się sięgać po nowe wyzwania; pokonuje trudności i wyciąga z nich wnioski.

Piękno - dziecko dostrzega wartości w sztuce (literatura, plastyka, muzyka, taniec) i w sporcie; opisuje i przeżywa wartości tkwiące w przyrodzie i technice.

 

Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • snu lub odpoczynku, gdy jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przed przemocą,
 • pomocy ze strony dorosłych,
 • nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
 • doświadczenia konsekwencji swego zachowania,
 • zdrowego żywienia,
  • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
  • umiejętność zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
  • solidarności w grupie.

   

 • CELE I ZADANIA

 •  

  1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

  • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa i miasta.

  • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

  • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

 •  

  2. Procesy zachodzące w przedszkolu.

  • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.

  • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.

  • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

 •  

  3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

  • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

  • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami               i wzmacniania ich ról.

  • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

  • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

 •  

  4. Zarządzanie przedszkolem.

  • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

  • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.

  • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, Doświadczaniu i wypoczynkowi.

   

  KRYTERIA SUKCESU, OCZEKIWANE EFEKTY:

 •  

  1. Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne.
  2. Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
  3. Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole.
  4. Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
  5. Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola.
  6. Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
  7. Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
  8. Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
  9. Wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku.
  10. Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

    METODY PRACY

 

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m. in.:

Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne

mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki,

• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała

i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,

• Opowieść ruchowa,

• Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,

• Praca szkolna K.Orffa,

• Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,

• Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA –

zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,

• Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się,

• Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania:

- Alfabet Piosenek,

- Śpiewane Litery,

- Wierszyki do Rysowania,

• Relaksacja,

• Techniki parateatralne,

• Bajkoterapia,

• Zabawy paluszkowe,

• Drama, Pantomima,

• Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.

 

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

• Nasze cele wychowania i edukacji ,

• Działania zorientowane na dziecko,

• Aktualne pory roku,

• Święta i uroczystości,

• Tradycje przedszkola.

Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców i wyznawanymi przez nich przekonaniami religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w zajęciach z religii. Do przedszkola mogą uczęszczać również dzieci innych wyznań.

 

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

 

Od wielu lat nauczyciele poszczególnych grup realizują Program Adaptacyjny mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola.

 

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:

• bliska więź dziecka z rodzicami,

• brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,

• nadopiekuńczość rodziców,

• liberalne wychowanie,

• małe poczucie bezpieczeństwa.

 

Cele adaptacji:

• skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola,

• ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,

• nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,

• uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,

• poznanie się i integracja rodziców między sobą.

 

Pomoc dziecku w adaptacji:

• wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,

• uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,

• oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,

• cykl wizyt w przedszkolu –„drzwi otwarte” oraz „dni adaptacyjne”

• zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,

• spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,

• zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca

pobytu,

• akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać ),

• umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,

• udziałdzieci wraz z rodzicami w uroczystościach okolicznościowych przedszkolnych organizowanych na terenie placówki.

 

Pomoc dla rodziców:

• zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,

• przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),

• wydanie biuletynu informacyjnego dla rodziców dzieci nowo przyjmowanych, zawierającego informacje dotyczące harmonogramu przyjęć do przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

• zorganizowanie spotkań w przedszkolu.

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA

 

Formy nagradzania zachowań zgodnych z regulaminem norm i zasad obowiązujących w grupie

• nagradzanie pochwałą i uznaniem,

• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności,

• nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,

• przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela,

• atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka,

• znaczek z wesołą minką.

 

Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad

• tłumaczenie i wyjaśnianie,

• ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku ,aby skłonić go do autorefleksji,

• wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania

dziecka,

• propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

• czasowe odebranie przyznanego przywileju,

• odsunięcie od zabawy- polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych

emocji,

• znaczek ze smutną minką,

 

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

 

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

 

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO

 

Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli.

W przedszkolu funkcjonują następujące zespoły zadaniowe :

• Ewaluacyjny,

• Promocji przedszkola,

• Pomoc psychologiczno – pedagogiczna,

• Szkoleniowo-warsztatowy

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych do świadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto, nauczyciele współpracują ze sobą na systematycznie, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

Zajęcia organizowane poza realizacją podstawy programowej – w zależności od potrzeb dzieci i sugestii rodziców np. zajęcia rytmiczno-muzyczne, artystyczne, plastyczne, teatralne lub inne.

Zajęcia finansowane przez Organ Prowadzący przedszkole to:

• Logopedia

• Religia

 • Język angielski
 • Inne do uzgodnienia

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

• Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych przedszkola i środowiska rodzinnego,

• Wszechstronny rozwój dziecka,

• Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

• Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo – edukacyjnej,

• Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

• Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli (wspieranie) w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

• Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

• Włączenie rodziców dzieci do życia grupy przedszkolnej i przedszkola,

 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

• Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

• Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • Zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania z Radą Rodziców,
 • Zebrania grupowe – w poszczególnych grupach wiekowych,
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie wytworów pracy dziecięcej,
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych – okolicznościowych ( koncerty, kiermasze, wystawy, galerie ),
 • Konkursy, wycieczki,
 • Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc  w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie różnych prac.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

 

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami na terenie gminy oraz spoza niej. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ześrodowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

 

Celem współpracy z instytucjami jest:

1. Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

2. Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,

3. Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

4. Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

5. Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

6. Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

 

Przedszkole współpracuje z:

• Urzędem Gminy,

• Posterunkiem Policji (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji),

 • Szkołą Podstawową Sułkowicach, Rudniku, Gimnazjum w Sułkowicach,

• Nadleśnictwem,

• Placówkami przedszkolnymi,

• Biblioteką,

• Gminnym Ośrodkiem Kultury,

 • Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej,

• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myślenicach

• Strażą Pożarną

• Prasa, radio, telewizja ( media lokalne )

- Ze sponsorami

PROMOCJA PLACÓWKI

Cel ogólny działań promocyjnych:

Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.

 

Cele szczegółowe:

1. Badanie mocnych i słabych stron placówki.

2. Włączenie organów przedszkola do działań promocyjnych.

3. Promocja placówki.

 

Działania promocyjne obejmują:

• Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników

przedszkola,

• Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

• Prowadzenie kroniki przedszkola,

- Organizację uroczystości przedszkolnych,

- Artykuły prasowe w gazecie lokalnej dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,

• Prezentację wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej

gminy,

• Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

• Upowszechnianie informacji o przedszkolu ( gazetka przedszkolna ).

 

DALSZE ZAMIERZENIA I DZIAŁANIA

W zakresie bazy i infrastruktury:

W realizacji zadań na lata 2015 – 2019, widzimy potrzebę unowocześniania i bogacenia bazy przedszkola tak by Przedszkole było na miarę XXI wieku. Dlatego też planujemy:

 1. Systematyczne podnoszenie standardu budynku przedszkola i jego wyposażenia.
 1. Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt:

- dbałość o wyposażenie sali indywidualnych zajęć,

modernizacja i bogacenie bazy komputerowej, wyposażenie w nowy sprzęt intendentki/sekretarki oraz kancelarii,

doposażenie w zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne.

 1. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z funduszy unijnych, rządowych i pozarządowych

- udział w projektach, programach edukacyjnych ( doposażenia placówek integracyjnych),

- udział w projektach, celem podniesienia kwalifikacji, umiejętności nauczycieli.

 

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 1. Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Spotkania ze specjalistami: psychologiem, pediatrą, logopedą, stomatologiem.
 3. Systematyczne modernizowanie, malowanie pomieszczeń przedszkola.
 4. Wypracowanie sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.
 5. Promocja zdrowia, w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia.
 6. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka.

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 1. Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności.
 2. Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.
 3. Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor.
 4. Wypracowanie modelu pracy zespołowej

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 1. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.
 2. Organizacja pikniku rodzinnego.
 3. Udział w akcjach charytatywnych.
 4. Zapraszanie ważnych osób do przedszkola: muzyk, sportowiec, malarz, poeta, rzeźbiarz...
 5. Pogłębienie współpracy z biblioteką.
 6. Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem.
 7. Współpracowanie z nauczycielami innych placówek oświatowych w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy.
 8. Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.