Integracja

Celem tworzenia grup integracyjnych w przedszkolu jest włączenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz zapewnieniu im optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach : poznawczej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej. Tak rozumiana integracja przynosi wszystkim dzieciom korzyści.

1 września 2003 r., wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców Sułkowic i okolicznych miejscowości Gminy Sułkowice, otworzono w tutejszym przedszkolu oddział integracyjny. Zmieniła się struktura tej grupy, gdzie na 20 dzieci w grupie, mogło być 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

Integracja w przedszkolu jest ogromną szansą dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Pozwala uwrażliwiać i modelować zachowanie dzieci zdrowych, że są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. Dzieci uczą się w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności, oraz pozbywają się niezdrowego egoizmu, co powoduje szersze spojrzenie na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi.

Dla personelu Przedszkola z oddziałem integracyjnym taka forma pracy pozwala być bardziej otwartym na potrzeby dzieci. Radykalnie zmienił się stosunek wszystkich do dzieci niepełnosprawnych. Pracownicy przedszkola starają się nie wyręczać dzieci w różnych czynnościach, tylko mądrze pomagać. Praca w tutejszym Przedszkolu wymaga dużego zaangażowania i w pełni akceptacji „inność" dzieci.

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE SĄ WŚRÓD NAS - Nasze Przedszkole daje im szansę na pełniejszy rozwój wśród zdrowych rówieśników i uczestnictwo we wspólnych zabawach

Integracja w naszym przedszkolu to wspólne bycie razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, wesołych i smutnych, spokojnych i nadpobudliwych, dzieci o różnych możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu.

Nasze dzieci razem bawią się, razem uczą się i uczą się od siebie, razem spożywają posiłki, razem świętują swoje urodziny, razem przeżywają swoje radości i smutki, razem wyjeżdżają na wycieczki, razem poznają świat.

W przedszkolu częściowo zlikwidowano bariery architektoniczne. Przy wejściu od strony ogrodu wybudowano podjazd.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia  specjalnego wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W naszym przedszkolu dzieci niepełnosprawne uczestniczą we wszystkich proponowanych formach aktywności na zasadzie dobrowolności, są zachęcane do udziału w zajęciach porządkowych, plastycznych, zajęciach dydaktycznych, uwzględniając czas trwania poszczególnych form aktywności do możliwości indywidualnych dzieci.

W oddziale integracyjnym z dziećmi pracuje pedagog specjalny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz logopeda.

Założenia pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupie integracyjnej 

 1. Rozpoznawanie potrzeb dziecka, jego zdolności, talentów, trudności i zaburzeń.

 2. Szanowanie woli dziecka, potrzeby samodzielności i przyzwolenie na decydowanie o sobie.

 3. Uwzględnianie aktualnych potrzeb i przeżyć dziecka.

 4. Posiadanie „sztywnego” ramowego programu dnia , realizowanego przez twórczego nauczyciela.

Staramy się zorganizować zajęcia tak aby wszystkie dzieci mogły wykazać się stosownymi do ich możliwości osiągnięciami. Dziecko najpierw musi zaistnieć emocjonalnie i społecznie, a dopiero później zadaniowo i intelektualnie. Dlatego pracujemy różnymi metodami:

 • Metoda M. Ch. Knillów – elementy tej metody wykorzystujemy do stymulowania u dziecka świadomości istnienia własnego ciała, jego możliwości ruchowych, a co za tym idzie, podejmowania aktywności;

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – elementy tej metody pomagają nam kształtować u dziecka świadomość samego siebie i pogłębiać kontakt z innymi dziećmi;

 • Metoda Dobrego Startu – poprzez stosowanie elementów tej metody stymulujemy rozwój psychomotoryczny dziecka, ważne jest to ze może ona być z powodzeniem wykorzystywana do pracy z dziećmi o prawidłowym jak i zaburzonym rozwoju;

 • Metoda M. Frosting – metoda ta pozwala ma rozwijanie percepcji wzrokowej, spostrzegawczości i umiejętności dokonywania wyboru;

 • Pedagogika Zabawy (KLANZA);

 • Elementy Metody Wspierania Rozwoju „Terapia Bajką”;

 • Metody relaksacyjne;

 • Muzykoterapia;

 • Metody terapii logopedycznej;