Aktualności

ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA!!!

Powoli przenosimy się na nową stronę internetową.   

Przez jakiś czas aktywne będą obie strony internetowe, ale wszystkie najnowsze wpisy dotyczące jadłospisu czy aktualnych wydarzeń w Przedszkolu będą znajdować się na nowej stronie:

http://ps1.sulkowice.pl

 

• • • • 

 

Uwaga

Opłaty  za przedszkole za m-c kwiecień 2021r. należy dokonać do 23.04.2021 r. w godzinach pracy Intendentki

Przypominamy: odpisy za m-c kwiecień 2021r. zostaną odliczone w m-cu maju 2021r.

 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

                                                 

                                                     Liczymy się DLA POLSKI!

 

W okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

W okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktu spisowego przygotowanego w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (w związku z sytuacją epidemiczną, po wcześniejszym umówieniu terminu), albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Narodowy_Spis_Powszechny_Ludnosci_i_Mieszkan_NSP_2021_-_grafika_I.pdf

 

 

 

Informacja

 

Szanowni Państwo !

W związku z  przedłużającą się sytuacją zamknięcia przedszkoli i żłobków  informuję, że należy się wstrzymać z  opłatami za miesiąc  kwiecień  2021r.

O terminie i sposobie wnoszenia opłat zostaniecie Państwo poinformowani z dniem otwarcia przedszkola.

W Przedszkolu nadal będą organizowane zajęcia opiekuńcze wyłącznie na wniosek Rodziców, o których mowa § 2 ust 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wniosek należy złożyć do 09.04.2021 r. do godz. 10.00

Wniosek o objęcie dziecka opieką w przedszkolu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola - pobierz

              

Rodzice dzieci, które obecnie korzystają z opieki w Przedszkolu składają  wniosek o dalsze objęcie dziecka opieką  - WNIOSEK                                                                     

 

                                                                          Dyrektor Przedszkola

 

***********************************

 

DRODZY RODZICE!

 

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli.  Zgodnie z § 2 ust 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będą organizowane zajęcia w przedszkolu wyłącznie na wniosek:

 

  • 1. Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  •      
  •                              
  • 2. Rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.  6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Rodzice, którzy w piątek tj. 26.03.2021 r. zgłosili potrzebę zapewnienia opieki dla swoich dzieci, mogą je przyprowadzić do przedszkola od poniedziałku tj. 29.03.2021 r.. do oddziału Dwójeczek.

Pozostałych Rodziców należących do w/w grup zawodowych, którzy pracując nie mogą zapewnić opieki dzieciom w okresie zawieszenia zajęć, prosimy o złożenie wniosku o opiekę do poniedziałku do godz. 11.00. Wniosek można złożyć w kopercie do skrzynki pocztowej przedszkola lub wysyłać na adres e-mailowy przedszkola.

Wniosek o objęcie dziecka opieką w przedszkolu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola - pobierz

Dla dzieci pozostających w domu, nauczycielki na naszej stronie internetowej codziennie, w zakładce "Zdalne nauczanie", będą proponować dzieciom zadania, zabawy do wykonania.

Bardzo zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nauczycielki materiałów,  dzięki którym dzieci w formie zabawy będą mogły realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Życzę wszystkim zdrowia i do szybkiego zobaczenia.

Krystyna Starzec - Dyrektor Przedszkola


• • • 

Przedszkole zamknięte

 

Od 27 marca do 9 kwietnia zamknięte będą przedszkola i żłobki - zapowiedział Minister Zdrowia.

Zostaje wprowadzony jeden wyjątek. Dotyczy on dzieci służb mundurowych i personelu medycznego. 

 

Ponieważ nie ma jeszcze Rozporządzenia w tej sprawie, możemy się tylko przygotować na zmianę organizacji pracy - zrobić rozpoznanie ile dzieci będzie korzystać z Przedszkola w tym czasie.

 

W związku z tym prosimy rodziców pracujących w służbie zdrowia i służbach mundurowych, którzy chcą skorzystać z przedszkola  o zgłoszenie tego u wychowawczyń do piątku 26.03.2021 do godziny 9.00. Gdy pojawią się wytyczne Rodzice, będą musieli złożyć odpowiednie oświadczenie, które będzie można pobrać z naszej strony internetowej.

                                                                                                                                                           Dyrektor Przedszkola

• • •  

 

 

Szanowni Państwo !

Opieka nad dziećmi w Przedszkolu wymaga zbiorowej odpowiedzialności od wszystkich osób zaangażowanych w pracę Przedszkola jak i rodzin podopiecznych!

             Praca przedszkola prowadzona jest w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie  z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na czas pandemii, opracowanymi na podstawie wytycznych GIS i MEN.  W związku z tym Rodzice, zobowiązani są do  przestrzegania „Procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, w której zawarte są m.in. zasady przyprowadzania i odbierania dziecka do przedszkola

Przypominamy:

do Przedszkola można  wchodzić tylko w maseczce ochronnej - maseczka musi zasłaniać usta i nos.

Rodzice przyprowadzając/odbierając dziecko do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m - przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona usta i nos, rękawiczki jednorazowe, lub dezynfekcja rąk).

Rodzice, znajdujący się w szatni, proszeni są o w miarę możliwości szybkie przebranie dziecka i opuszczenie budynku, aby zachować płynną rotacje i umożliwić wejście kolejnym rodzicom.

Osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

Więcej na temat obowiązujących zasad w czasie reżimu sanitarnego w „Procedurze bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (pobierz)

 

Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie tych wymogów!

Po raz kolejny, bardzo prosimy o nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych przeziębionych, kaszlących czy z katarem.

Zdajemy sobie sprawę, że dużo dzieci boryka się z problemami alergicznymi, posiadają zaświadczenie od lekarza, jednak prosimy rodziców o zachowanie zdrowego rozsądku i nienadużywanie tego zaświadczenia, bo nie każdy kaszel i katar jest alergiczny.

Chrońmy siebie, swoje dzieci oraz innych. Musimy działać wspólnie w tym bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie.

Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową naszego Przedszkola, na której będziemy umieszczać aktualne informacje dotyczące ewentualnych zmian w organizacji pracy Przedszkola.

 

 

• • • 

W dniach 17-18 marca 2020 r. 

potwierdzanie woli przyjęcia

dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach

w godz. od 7.10 – 15.15

Szanowni Rodzice

Zgodnie z Zarządzeniem Nr11/2021 Burmistrza Gminy Sułkowic z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowic (zał. nr 2)  -   pobierz tutaj

podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi:

w dniu 16.03.2020 r. 

Listy będzie można sprawdzić w godz. od 7.10 do 15.30

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w korytarzu przy głównym wejściu do przedszkola (ze względu na RODO nie będzie tych list na stronie internetowej Przedszkola, jak również nie będzie udzielana informacja telefonicznie).

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemną deklarację potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie:

17.03.2021 r. - 18.03.2021 r. w godz. 7.10 do 15.15

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Wniosek deklaracji będzie można pobrać w Przedszkolu lub ze strony internetowej Przedszkola – pobierz oświadczenie

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola będzie odbywać się z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego:

Punkt przyjmowania oświadczenia woli usytuowany jest w pobliżu głównego wejścia do Przedszkola - wejście do budynku tylko w maseczce.

Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.

Osoby, które nie mają możliwości pobrania oświadczenia ze strony internetowej Przedszkola, proszeni są o posiadanie własnego długopisu w celu wypełnienia oświadczenia na miejscu.

Osoby, które nie mogą złożyć oświadczenia w wyznaczonych godzinach, mogą je włożyć w kopercie do skrzyni pocztowej usytuowanej po lewej stronie wejścia do Przedszkola. (Dotyczy tylko dni, które są do tego wyznaczone tj. 17 i 18 marca)

 

• • • 

1%   1%   1%   1%   1%  

z podatku

dla PRZEDSZKOLA NR 1 W SUŁKOWICACH

WYNIK AKCJI 1 %   ODPISÓW ZA ROK PODATKOWY 2019 DLA PRZEDSZKOLA NR 1 W SUŁKOWICACH to 557,73  zł

Kwota ta została wpłacona przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska na konto Rady Rodziców i została przeznaczona na zakup radiomagnetofonu i obrusów na uroczystości z udziałem dzieci.

Wszystkim zaangażowanym Rodzicom serdeczne dziękujemy

i zapraszamy do kolejnej edycji akcji w 2021 r.:

„1% dla Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach”

Przypominamy, że:

przekazując 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska oraz wskazując w rozliczeniu PIT w odpowiedniej rubryce nazwę naszego przedszkola przyczynicie się Państwo, że te pieniądze trafią do Waszych dzieci.

Dlatego:

zwracamy się do Państwa z prośbą o pamięć i wsparcie inicjatywy na rzecz wyposażenia przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą oraz bieżącą działalność statutową przedszkola                    

w postaci dokonania 1% odpisu od podatku za rok 2020.

Wystarczy w rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego" wpisać: 

numer KRS  0000052078 

oraz w informacjach uzupełniających nazwę naszego przedszkola "Przedszkole Nr 1 w Sułkowicach"

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU!

W miesiącu lutym odbył się w naszym przedszkolu konkurs plastyczny pt. „Mamo, tato zróbmy to razem - Lalka Teatralna". Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i wykonanie z dzieckiem pięknych kukiełek i pacynek. Gratulujemy pomysłów, kreatywności! Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. Wyniki konkursu. 

*******************************************

 

PRZYPOMINAMY

 

WCHODZĄC DO PRZEDSZKOLA

 

Głosujemy bezpiecznie - Urząd Gminy Linia | Facebook

       

 

Arkusze transferowe do czekolady - pisanka, 10 arkuszy, 450 szt., 26x40 mm | PAVONI, T111

 Sułkowicki Ośrodek Kultury  zaprasza do udziału 

w GMINNYM KONKURSIE PALM, PISANEK, STROIKÓW

i KARTEK WIELKANOCNYCH 2021 r.

Regulamin Konkursu (pobierz)      

****************************************************

 

Rekrutacja do Przedszkola

 

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NA ROK SZKOLNY

2021/2022 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

OD 9 LUTEGO DO 26 LUTEGO 2021 R.

 

 Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2015) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2018, 2017 i 2016) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2020/2021, do Przedszkola Samorządowego nr 1 składają "Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego" w terminie:

od 2 do 8 lutego 2021 r.

 

Dzieci 3-; 4-; 5- i 6-letnie (roczniki 2015-2018) - które nie uczęszczały w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola - biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola w terminie:

 od 9 lutego do 26 lutego 2021 r.

 

  1. Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w sekretariacie przedszkola 

w godz. 7.15 – 14.45

 

  • Rodziców składających dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacynym  prosimy o korzystanie z głównego wejścia do Przedszkola.

 

Dokumenty do pobrania:

1. TERMINY W REKRUTACJI - Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Sułkowic - Pobierz.

2. Uchwała Nr XXXI/191/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów - Pobierz

3. Zasady naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach na rok szkolny 2021/2022 - Zarządzenie Dyrektora  Przedszkola z dnia 5 lutego 2021 r. - Pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

 

 Załączniki do Wniosku:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do Przedszkola - pobierz

 

      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - pobierz

       Oświadczene o podleganiu przez kandydata obowiązkowi odbycia rocznego                             przygotowania przedszkolnego - pobierz

      Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka - pobierz

      Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola - pobierz

        Przedszkole pierwszego wyboru - pobierz

        

      Oświadczenie o wysokości dochodu - pobierz

        Klauzula informacyjna - pobierz

• • • • •

 

APEL DO RODZICÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMOCHODAMI

Szanowni Państwo!

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc parkingowych oraz szerokość drogi prowadzącej do naszego Przedszkola, szczególnie w okresie zimowym w godzinach przywożenia Dzieci do Przedszkola oraz ich odbioru, dochodzi do wielu nerwowych sytuacji drogowych, skutkujących blokowaniem wyjazdu zaparkowanym pojazdom lub korkowaniem się ruchu na wysokości parkingów położonych przy głównym wejściu do Przedszkola.

Pamiętajmy, że pasażerami pojazdów a po ich opuszczeniu - uczestnikami ruchu w okolicy Przedszkola są nasze Dzieci, a ich bezpieczeństwo jest przecież najważniejsze.

Na drodze dojazdowej oraz parkingach obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Jednocześnie z uwagi na rozmiar parkingów, często bez opuszczenia zatok parkingowych przez pojazdy włączające się do ruchu, nie jest możliwym skorzystanie z nich przez kolejne pojazdy. Tym bardziej warto apelować, aby przy wzmożonym ruchy powstrzymać się od używania tych zatok jako miejsc do zawracania i wykorzystywać do tego celu inne odcinki drogi.

Z uwagi na duże natężenie ruchu w godzinach przywożenia Dzieci do Przedszkola oraz ich odbioru, część Rodziców zmuszona jest parkować swoje pojazdy wzdłuż drogi dojazdowej, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przy wysiadaniu i wsiadaniu do pojazdu, przy włączaniu się do ruchu, a kierowców wykonujących manewr omijania także o zachowanie odpowiedniej odległości od tych pojazdów oraz dostosowanie prędkości.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą do zmotoryzowanych Rodziców dzieci o wzajemny szacunek, życzliwość dla innych kierowców, zrozumienie oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, abyśmy wszyscy dbali o bezpieczeństwo Dzieci oraz dawali im dobry przykład na drodze.

 

Krystyna Starzec – Dyrektor Przedszkola

 

• • •  

Ogłoszenie dla rodziców dzieci uczęszczających
do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszym Przedszkolu w kolejnym roku szkolnym proszeni są o wypełnienie:

 

Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2021/2022

i dostarczenie jej do przedszkola w terminie od 2 lutego do 8 lutego 2021 r.

w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie lub   podczas wnoszenia opłat za przedszkole.

 

Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu od 1 września 2021 r.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola, u nauczycielek w poszczególnych oddziałach oraz w sekretariacie Przedszkola.

Do pobrania: Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

 

• • • 

Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Ekokulturalne Przedszkole.

Do tej pory udało nam się zdobyć 2 certyfikaty: 

w kategorii Ekoplastyka tutaj (kliknij) - planowanie ekologicznych prac plastycznych oraz

w kategorii Ekoprzestrzeń tutaj (kliknij)- tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku.

Głównymi celami projektu jest poszerzanie świadomości ekologicznej; kształtowanie postaw

i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności

za ochronę środowiska; zapoznanie z ideą życia bez odpadów oraz kształtowanie społecznej postawy

świadomego i odpowiedzialnego konsumenta.  

*************

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Przypominamy, że na podstawie §12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502)

oraz Uchwały Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach w sprawie wspólnego wniosku Dyrektora i Rady Rodziców o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola.

na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 zostały ustalone przez Organ Prowadzący następujące przerwy w funkcjonowaniu przedszkola:

24 grudzień 2020 r.

4 czerwiec 2021 r.

od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

 Wizyta Św. Mikołaja w Naszym Przedszkolu

4 grudnia od samego rana w naszym Przedszkolu panowała wyjątkowa atmosfera.

Wszystkie dzieci z niecierpliwością wyczekiwały wizyty niezwykłego gościa, nasłuchując odgłosów dzwonków sań i radosnego okrzyku „ho, ho, ho”.

Oczekiwany gość i w tym roku nie zawiódł, przybywając z workiem pełnym prezentów. Przedszkolaki z wszystkich grup zaśpiewały przygotowane dla Mikołaja piosenki, recytowały wierszyki, a on w nagrodę wręczył im wspaniałe paczki pełne smakołyków oraz zabawki zakupione ze środków Rady Rodziców oraz Rady Osiedla.

kolaz zabawki

*************************

  Nasze Przedszkolaki zostały

Kubusiowymi Przyjacielami Natury

Kubusiowi Przyjaciele Natury” to ogólnopolski program edukacji ekologicznej, który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody.

Organizatorimg_8365mem Programu jest marka Kubuś

Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

     Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku do przyrody i ekologicznych zachowań.

Zachęcamy również Rodziców do zapoznania się z programem na  stronie    http://www.przyjacielenatury.pl/ 

Można tam znaleść wiele ciekawych propozycji zabaw z dziećmi oraz ciekawych artykułów np. Jak być EKO?

***********************************************************************************************

Szanowni Państwo

 

Uprzejmię informuję, że Przedszkole  w dalszym ciągu (do odwołania),  pracuje
w  ZAOSTRZONYM REŻIMIE SANITARNYM.

 

Z uwagi na częste przypadki zgłaszania przez rodziców pozytywnych wyników testu COVID-19, proszę Państwa o bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w naszym przedszkolu. 


PRZYPOMINAMY

Zdrowe dziecko przyprowadza do Przedszkola oraz odbiera tylko jedna osoba (również zdrowa).

Wejście do Przedszkola tylko w maseczce, po zdezynfekowaniu rąk (lub założeniu rękawiczek jednorazowych)

 

Więcej na temat obowiązujących zasad w czasie reżimu sanitarnego w „Procedurze bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (pobierz)

 

W przypadku zauważenia niepokojących objawów choroby u dziecka, jak również u Rodzica, należy zostać w domu, skontaktować się z lekarzem rodzinnym, a w razie kwarantanny lub izolacji domowej należy poinformować o tym fakcie dyrektora  przedszkola.
Rodziców proszę o codzienne śledzenie naszej strony internetowej.

 

 Życzę Państwu dużo zdrowia, cierpliwości.

Proszę o zrozumienie i wzajemne wspieranie się w tym trudnym czasie.
BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI ZA SIEBIE I INNYCH.

Dyrektor Przedszkola Krystyna Starzec

 

 

Głosujemy bezpiecznie - Urząd Gminy Linia | Facebook