Aktualności

*************************************************************************************************

Pamiętamy o wielkim Polaku św. Janie  Pawle II.

20191015 133205     3131

*******************************************************

Przerwa w dostawie prądu

W związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej 17 października 2019 r. w godzinach od 9.00 – 16.00 proszę o założenie dzieciom cieplejszych ubrań, gdyż ogrzewanie nie będzie działać.

Dzieci mają zagwarantowane ciepłe napoje oraz obiad jednodaniowy (ale treściwy) obiad.

 

***************************************

INFORMACJA DLA RODZICÓW,

KTÓRYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄ NA ZAJĘCIA

Z ROBOTYKI

Zajęcia z Robotyki w tutejszym Przedszkolu są prowadzone przez firmę zewnętrznąPana Sławomira Kuć, której Przedszkole wynajmuje salę na czas zajęć.

Rodzice, którzy zgłosili dzieci na zajęcia, proszeni są o dostarczenie upoważnień do odbioru dzieci przez osoby prowadzące zajęcia do nauczycielek (brak upoważnień spowoduje, że nauczycielki nie wydadzą dzieci prowadzącym).

Zajęcia z Robotyki odbywają się w sali Piąteczek w godz. od 15.00 – 16.00

Terminy zajęć:

     październik        16 i 30
     listopad              13 i 27
grudzień              11
styczeń              15
luty                     19
    marzec                4 i 18
          kwiecień              1, 15 i 29
      maj                      13 i 27
      czerwiec              10 i 24

 

Prosimy o punktualne i sprawne odbieranie dzieci po zajęciach.

 

***************************************

UWAGA !

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolne mogą korzystać
z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2019/2020.


Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może
przekraczać kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach 
ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 00
lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

 

**************************************

                                                                                                                                       

         Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach,  ul. Kwiatowa 16.
1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach (zwane dalej Przedszkolem) gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
2.  Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola.
3.  Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6.  Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
7.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać w sekretariacie Przedszkola, ul. Kwiatowa 16, 32-440 Sułkowice.

 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥